fi ing of coke crusher hubs shaft as per the scope